×

או באמצעות כתובת המייל איתה נרשמתם


  רכישה מאובטחת
  משלוח טרי ומהיר תוך 24-48 שעות

  0 מוצרים

  0.00

  תנאי שימוש באתר

  פירות העמק בע”מ, ח.פ. 516244175 (להלן: “החברה“) מעניקה שירות קניות מקוון (להלן: “השירותים“) באתר www.fruitvalley.co.il (להלן: “האתר“). השירותים מאפשרים למשתמשים (להלן: “המשתמשים“) להזמין פירות, ירקות ומוצרי צריכה נוספים.

  1. הסכמה

  בעצם הכניסה לאתר, ההתחברות לאתר, השימוש בשירותים, הגלישה באתר ו/או ביצוע תשלומים באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה המצויה בכתובת ___ https://fruitvalley.co.il/privacy-policy/_ (להלן, ביחד: “התנאים“). המשתמש מסכים כי התנאים יחייבו אותו וכי יפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושו בשירותים. המשתמש מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינו.

  התנאים מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. המשתמשים מתבקשים מעת לעת לקרוא תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות של החברה.

  מועד תחילתו של עדכון ו/או שינוי בתנאים יחולו בעת פרסומו של הנוסח המעודכן באתר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום האמור, תהיה כפופה לתנאים המעודכנים. שינויים מהותיים שיבוצעו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד שליחת הודעה על כך מאת החברה באמצעות החלפת הקישור לתנאי השימוש בעמוד הבית באתר ו/או על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במרשמי החברה, כפי שנמסרה לחברה על ידי המשתמש ו/או בכל דרך אחרת שתיבחר על ידי החברה. במידה וידרשו שינויים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מיידי או כנדרש על פי הדין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

  1. השירותים

  כל משתמש המחזיק כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל המפורטות באתר, רשאי להצטרף לשירותים ולבצע הזמנות באתר, בכפוף לכך שמסר את כל פרטיו כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ונמצא בטווח שירות המשלוחים.

  למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

  השימוש בשירותים

  על המשתמש לבחור את המוצרים באתר אותם הוא מעוניין לרכוש ולהעבירם ל”עגלת הקניות”.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, באופן קבוע או באופן זמני, את כמות הפריטים ו/או את הכמות של פריט מסוים שיכול כל משתמש לרכוש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

  עם מילוי “עגלת הקניות” ואישור התשלום, תופיע אסמכתא עם מספר ההזמנה ופרטי ההזמנה.

  התשלום מבוצע באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי באתר

  עם ביצוע ההזמנה, ובכפוף לאישור תשלום מחברת האשראי, החברה תנתב את ההזמנה לאריזה ומשלוח (או לחילופין לאריזה והכנתה לאיסוף עצמי, בהתאם לאפשרות שבחר המשתמש).

  מחירים

  אלא אם צוין מפורשות אחרת, כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ.

  המחירים הנקובים בעת הקלדת ההזמנה, יחייבו את החברה ואת המשתמש המזמין. יחד עם זאת, רשאית החברה לשנות את המחירים מעת לעת. מחירי מבצע למיניהם יחולו אך ורק בתקופת המבצע (נכון למועד הזמנת המוצרים) ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבצעים יסתיימו בחלוף התקופה הנקובה או עם גמר המלאי, לפי המוקדם.

  חיוב בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל.

  מינימום הזמנה

  ההזמנה באתר כפופה למינימום הזמנה של 100₪. הזמנות בסכום קטן מסכום המינימום האמור לא יאושרו.

  זמינות מוצרים

  ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים באתר כפופים לשינויים בכל עת והחברה רשאית להחליף ו/או להוסיף ו/או לגרוע איזה מהמוצרים המוצגים באתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה.

  ככל ומוצר מסוים שהוזמן חסר במלאי, לא יחויב המשתמש בגין המוצר הנ”ל, אלא אם כן סופק לו מוצר חלופי לפי שיקול דעת החברה.

  מוצרים הנמכרים באתר אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון – פירות וירקות, יבחרו על ידי עובדי החברה ו/או מי מטעמה, ובחירתם תיעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריות המוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלה שיסופקו לו.

  תמונות המוצרים באתר הנן לצרכי המחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה.

  שינוי או ביטול הזמנות

  שינוי או ביטול הזמנה יכול שיעשה לכל המאוחר עד _12_ שעות לפני מועד האספקה המתוכנן, וניתן לבצעם באמצעות פניה למוקד התמיכה של החברה בטלפון 050-222-8674.

  החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול הזמנה בסך 5% מסכום ההזמנה או 100₪ (לפי הנמוך מביניהם) לפי שיקול דעתה הבלעדי (למשל, אך לא רק, במקרים בהם לוקטו המוצרים נשוא ההזמנה או נעשתה כל פעולה אחרת הקשורה בליקוט או בשילוח).

  במקרה של ביטול ההזמנה לאחר שיצאה כבר למשלוח, החברה שומרת על זכותה לגבות את דמי הביטול הנ”ל בתוספת עלות המשלוח כפי שנקבעה על ידי החברה.

  החברה רשאית לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים של שימוש לא סביר באתר.

  יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצרים וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח-1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986, ו/או בכפוף לתנאי שימוש אלה.

  החלפות, החזרים וזיכויים

  זיכויים והחזרים כספיים יינתנו לפי שיקול דעת החברה ובהתאם להוראות הדין.

  מוצרים פגומים – יש לפנות אל החברה לא יאוחר מ-1 ימים ממועד האספקה, בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הלקוח בעלות המוצר הפגום.

  מוצרים תקינים שאינם לשביעות רצון הלקוח – היה ומוצר (או מוצר חלופי) אינו לשביעות רצון המזמין, והמזמין דיווח על כך בתוך 24 שעות ממועד האספקה, יזוכה המזמין במלוא מחיר המוצר שהוחזר עם החזרתו.

  מוצרים פסידים – אם נתגלה במועד האספקה כי מוצר פסיד הנו פגום או מקולקל, יש לפנות לחברה מיד לאחר האספקה בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפסיד או לזכות את הלקוח בעלותו.

  החזרות והחלפות מוצרים יתואמו עם החברה בלבד. ככלל, מוצרים שאינם אטומים באריזתם המקורית לא יוחלפו.

  הגבלות לקבלת השירותים

  רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים/משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מאשר כי הוא בגיר הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי החוק. כמו כן, על פי חוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים החל מהשעה 23:00 ועד השעה 06:00 ביום המחרת.

  מובהר כי החברה אינה יצרן ואינה מסמנת מוצרים באשר לתכולתם. משתמשים הסובלים מאלרגיות נדרשים לקרוא היטב את סימון היצרן או הספק על גבי המוצר.

  1. אספקת המוצרים

  משלוח

  החברה מספקת משלוח הזמנות לאזורים הבאים: עמק יזרעאל – אזור המושבים והקיבוצים; קריית טבעון; רמת ישי; עפולה; חיפה; נשר; קריית אתא; יוקנעם; חוף הכרמל – כל הישובים; עמק חפר – כפר יונה, בית ינאי, בית הלוי, מעברות, בת חן, בת חפר, בארותיים, חניאל, כפר מונאש, מכמורת, עולש וכפר ויתקין; כרמיאל; משגב.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב או לצמצם את אזורי האספקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  מועדי אספקת ההזמנות הינם כדלקמן:

  עמק יזרעאל והסביבה – הזמנות המתקבלות עד השעה 07:00 יסופקו באותו היום, הזמנות המתקבלות אחרי 07:00 ייתכן ויסופקו ביום למחרת.

  עמק חפר – בימים ראשון שלישי וחמישי.

  חיפה וקריות – בימים ראשון שלישי וחמישי.

  חוף הכרמל – בימים ראשון שלישי וחמישי.

  כרמיאל משגב והסביבה – בימי רביעי.

  ככל שלא הודיעה החברה אחרת באתר ו/או בתנאי שימוש אלה, הרי שמשלוח ההזמנה הינו ללא עלות.

  כתובת היעד, מועד האספקה וטווח זמני האספקה יבחרו על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

  המשלוח עם המוצרים שבחר המשתמש יגיע לכתובת היעד שהזין המשתמש במערכת. יתכן שהמשתמש ידרש להציג את פרטי ההזמנה ואת פרטיו לצרכי אימות.

  בהעדר מענה בכתובת היעד, יוחזרו המוצרים לחברה ומשלוח נוסף יהיה כרוך בדמי משלוח.

  החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק את המשלוחים בחלונות אספקה של 24 שעות לבחירת המשתמש. עקב הזמנות רבות, תקלות למיניהן ו/או נסיבות אחרות, יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים אלה תעשה החברה את כל המאמצים על מנת לספק את ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר בתיאום מול הלקוח. מובהר כי יתכן כי חלונות אספקה מסוימים לא יהיו זמינים לביצוע משלוחים בימים/שעות עמוסים.

  איסוף עצמי

  החברה מאפשרת לבחור באיסוף עצמי של ההזמנות ממשרדי החברה. איסוף עצמי אינו כרוך בעלות נוספת.

  משתמש המעוניין באיסוף עצמי של הזמנתו, ייבחר בעת ביצוע ההזמנה באפשרות “איסוף עצמי”, ויבחר את המועד שבו הוא מעוניין לאסוף את הזמנתו.

  בעת איסוף ההזמנה, יתבקש הלקוח להציג את אישור ביצוע ההזמנה וכן תעודה מזהה.

  מובהר כי הוראות תנאי השימוש בקשר עם שינוי/ביטול הזמנה יחולו במלואן גם על איסוף עצמי.

  השארת הזמנה מחוץ לדלת

  בעת ביצוע ההזמנה יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד.

  במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי ככל שלא ינכח הלקוח או מי מטעמו במען לאספקת ההזמנה, הרי שההזמנה תוחזר למשרדי החברה. במצב זה, יוכל הלקוח לבחור במשלוח ההזמנה בשנית (משלוח אשר יחייב את הלקוח בתשלום דמי משלוח בסך 40 ₪) או באיסוף עצמי של ההזמנה, במועד שיוסכם בין נציג החברה לבין הלקוח.

  יודגש כי לקוח אשר יבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל להעלות טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה.

  1. שימושים אסורים

  פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש בשירותים באתר. אי עמידה בתנאים שלהלן עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

  המשתמש אינו רשאי (ואינו רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה, או בהסכמת החברה מראש ובכתב:

  (א) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה;

  (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות;

  (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או של נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון©, TM או ®);

  (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לשירותים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;

  (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האתר ו/או האפליקציה או השרתים או הרשתות המאחסנות או התומכות בהן, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור;

  (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלו עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליו בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בו, בעסקיו או בהצהרותיו, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות השירותים או החברה;

  (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר על תשתית האתר;

  (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;

  (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת )אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק מהאתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש;

  (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה;

  (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר;

  (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;

  (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים שבאתר;

  (יד) להעביר או ל הנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים שבאתר, כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב;

  (טו) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג’ ו/או שלא על פי דין;

  (טז) להפר אי אלו מהתנאים.

  1. פרטיות

  החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות של החברה, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות כך שהמידע האישי יישמר במאגר המידע שבבעלות החברה. החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות למשתמשים באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל, דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניה טלפונית, פקסימיליה, מסרונים ואמצעי מדיה נוספים, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר למשתמשים מידע שיווקי, פרסומי וכל מידע נוסף בקשר לחברה ולשירותים.

  במידה והמשתמש מעוניין שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה המשולבת כאמור בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה.

  החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש או כל שימוש לרעה אחר ככל שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי או לא החליף את סיסמתו מעת לעת כמומלץ.

  לפני השימוש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

  1. זכויות קניין רוחני

  האתר והתכנים שבו, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו וכן מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה- “feel and look”, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים בהם או דרכם (להלן, יחד: “הקניין הרוחני“) הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

  בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר, שאינו ניתן להמחאה להשתמש באתר ובתכנים באמצעות מחשב או על גבי מכשיר נייד שבבעלות המשתמש באופן שאינו מסחרי, בהתאם לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת אשר ניתנת לביטול כאמור.

  1. סימני מסחר ושמות מסחריים

  סימני המסחר והסמלילים (לוגואים) של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה (להלן: “סימני המסחר של החברה“) הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות כל סמליל (לוגו) כזה או אחר) המובאים במסגרת השירותים שייכים לבעליהם (להלן: “סימני מסחר של צדדים שלישיים”). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים (ככל שהם מובאים) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

  1. זמינות ושינויים באתר

  זמינות ופונקציונאליות האתר תלויות בגורמים שונים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. החברה עושה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות וזאת מכל סיבה שהיא. היה ותידרשנה פעולות תחזוקה אשר צפויות להשפיע על זמינות השירותים, עשויה החברה (אך לא חייבת) להודיע על כך מבעוד מועד.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר באתר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה לא תהיה אחראית כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת השירותים. ככל שיתאפשר, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה של החברה.

  החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין. בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת ולא תעמוד למשתמש או לכל צד שלישי שהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

  1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

  קישורים מסוימים המופיעים באתר מפנים את המשתמש לאתרים או לשירותים שאינם של החברה ושאינם בשליטת החברה. מקורות אלה מובאים לנוחות המשתמש בלבד והחברה שומרת את הזכות למחקם בכל עת. החברה אינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. שימוש במקורות אלה, האינטראקציות של המשתמש עם צדדים שלישיים במסגרתם, וכל נזק שלכאורה נגרם למשתמש כתוצאה משימושו בהם הנו באחריות המשתמש בלבד.

  1. הסרת והגבלת אחריות

  השירותים והתכנים ניתנים למשתמשים “כמות שהם” (AS IS). החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמשים או לצד ג’, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) כתוצאה משימוש ו/או מרכישה מהאתר וכן כתוצאה מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר או מהאיכות המסחרית שלהם או לאי התאמה של איזה מהם למטרה מסוימת או מכל מעשה או מחדל של החברה בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה, הנובעים או הקשורים בתנאי השימוש; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.

  האמור לעיל הינו לרבות במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום לנזק.

  החברה בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה, אינם מתחייבים כי (א) האתר ו/או התכנים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מו וירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (ב) כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר יתוקנו, ו/או (ג) תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

  החברה בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מתקלות טכניות (לרבות, אך לא רק, בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים), תקלות הנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה וכן כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

  החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות האתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החבות המצטברת של החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה בגין נזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר ובתכנים תוגבל לסכום אותו שילם המשתמש לחברה ב- 3 החודשים שקדמו לאירוע אשר לכאורה יצר עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה ₪, לפי הגבוה מביניהם.

  החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שיסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

  היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

  1. שיפוי

  המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה מפני וכנגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו- (ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לחברה, בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה  ו/או לכל צד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום ההתקשרות עם החברה.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה עם החברה ומי מטעמה בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמת החברה מראש ובכתב לכך.

  1. כללי